Algemene verkoopvoorwaarden White Elephant Publishing

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van White Elephant Publishing (hierna: White Elephant Publishing) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09175131 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.we-publishing.nl.

1.2 Door een bestelling bij White Elephant Publishing te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van White Elephant Publishing gelden ook ten behoeve van eventueel door White Elephant Publishing ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van White Elephant Publishing zijn vrijblijvend. White Elephant Publishing heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als White Elephant Publishing uw bestelling heeft geaccepteerd. White Elephant Publishing heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling op bankrekening NL08 ABNA 0575455632 van White Elephant Publishing.

3.3. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van White Elephant Publishing.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft White Elephant Publishing het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed. Indien een levertijd wordt overschreden ontvangt u tijdig bericht van White Elephant Publishing. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten die op de door White Elephant Publishing geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 White Elephant Publishing garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

7.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk aan White Elephant Publishing te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak.

7.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst u gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van White Elephant Publishing en op de wijze zoals door White Elephant Publishing aangegeven.

7.4 Indien White Elephant Publishing erkent dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft White Elephant Publishing de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. 7.5 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan White Elephant Publishing te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd wanneer het product als nieuw, in originele verpakking en ongebruikt wordt geretourneerd en zodanig ook per post op het adres van White Elephant Publishing wordt ontvangen. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door White Elephant Publishing terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 White Elephant Publishing is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en White Elephant Publishing, dan wel tussen White Elephant Publishing en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van White Elephant Publishing.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat White Elephant Publishing deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. White Elephant Publishing en u zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 White Elephant Publishing mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan White Elephant Publishing toekomende rechten, heeft White Elephant Publishing in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

White Elephant Publishing
Postbus 8
6800 AA Arnhem
Utrechtseweg 154
(geen bezoekadres)
6812 AK Arnhem
Telefoon: 026 - 362 38 56
Fax: 026 - 362 38 59
Web: www.we-publishing.nl
KvK Arnhem: 09175131
Logo White Elephant Publishing